DEKA

D.E. Karapanos
Lekka Str. 3 - 5
10563 Athen
Greece


Mr. Georg Karapanos
gdkarap@hol.gr
Phone: +30-210-3232416
Fax: +30-210-3229642